Ekspertbistand

Målet med ekspertbistand er å kartlegge og forstå bakgrunnen for sykefraværet. Tiltaket innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår bedriften med å se løsninger og muligheter for at arbeidssituasjonen kan fungere best mulig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hvem kan søke om Ekspertbistand?

Alle kan søke. Ekspertbistand skal ikke benyttes som første tiltak i et sykefraværsforløp, men er en hjelp i de sakene der tilrettelegging og ordinær sykefraværsoppfølging ikke fører frem.

I fastlåste saker der interne tiltak ikke har fungert, kan ekspertbistand være en god hjelp til å komme videre.

Tilskudd

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværoppfølging ikke fører til noen løsning.

Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Arbeidsgiver får ved godkjent søknad refundert kostnader inntil gjeldende maksbeløp. 

Les mer om tilskuddsordningen på NAV sine sider.

Linda Hannevold Holt og Katrine A. Torskog håper på å kunne hjelpe flere bedrifter med å redusere sykefraværet ved hjelp av kostnadsfri eksperthjelp.

Sliter du med høyt sykefravær?

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Hvis du ikke har medarbeidere som fungerer i jobb, vil du heller ikke nå målene til bedriften. Nå kan du få kostnadsfri ekspertbistand av Life Improvement til å få ned sykefraværet.

Vinje kommune har nytta Life Improvement som ekspertbistand i fleire sjukefråværssaker og er veldig nøgd med samarbeidet og resultat til no. Me opplever Life Improvement som veldig profesjonelle innan helse/rehabilitering og som samtalepartnarar. Dei skapar fort tillit og tryggleik for både leiarar og tilsette. Dei kjem fort i gang med planlegging, gjennomføring av samtalene og sluttevaluering/rapport i saka. Det har vore viktig for oss at eksperten har vore så engasjert og oppteken av å sjå løysingar for alle partar. Vinje kommune kan tilrå andre bedrifter å nytte Life Improvement i sjukefråværssaker der ein treng andre «utanfrå» til å kartlegge kva som faktisk er gjort og hjelp til å sjå andre løysingar.

Eva Vistad, Personalrådgiver Vinje Kommune

Hvordan søker du?

  1. Ta kontakt med NAV for å avklare om tilskudd til ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.
  2. Ta kontakt med en ekspert for å få mer informasjon og avtalt et møte.
  3. Fyll ut et kort søknadsskjema i Altinn.

Etter godkjenning setter eksperten i gang tiltaket.

Vil du vite mer om Ekspertbistand?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon