Ekspertbistand element

Ekspertbistand

Ekspertbistand innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold.

Ekspertbistand

Ekspertbistand

Hvem kan søke om Ekspertbistand?

Alle kan søke. Ekspertbistand skal ikke benyttes som første tiltak i et sykefraværsforløp, men er en hjelp i de sakene der tilrettelegging og sykefraværsoppfølging ikke fører frem.

I fastlåste saker der interne tiltak ikke har fungert, kan ekspertbistand være en god hjelp til å komme videre.

Tilskudd 

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværoppfølging ikke fører til noen løsning.

Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 21 200,- av NAV.  

Les mer om tilskuddsordningen på NAV sine sider.

Linda og Katrine
Linda Hannevold Holt og Katrine A. Torskog håper på å kunne hjelpe flere bedrifter med å redusere sykefraværet ved hjelp av kostnadsfri eksperthjelp.

Sliter du med høyt sykefravær?

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Hvis du ikke har medarbeidere som fungerer i jobb, vil du heller ikke nå målene til bedriften. Nå kan du få kostnadsfri ekspertbistand av Life Improvement til å få ned sykefraværet.

Ekspertbistand

Vinje kommune har nytta Life Improvement som ekspertbistand i fleire sjukefråværssaker og er veldig nøgd med samarbeidet og resultat til no. Me opplever Life Improvement som veldig profesjonelle innan helse/rehabilitering og som samtalepartnarar. Dei skapar fort tillit og tryggleik for både leiarar og tilsette. Dei kjem fort i gang med planlegging, gjennomføring av samtalene og sluttevaluering/rapport i saka. Det har vore viktig for oss at eksperten har vore så engasjert og oppteken av å sjå løysingar for alle partar. Vinje kommune kan tilrå andre bedrifter å nytte Life Improvement i sjukefråværssaker der ein treng andre «utanfrå» til å kartlegge kva som faktisk er gjort og hjelp til å sjå andre løysingar.

Hvordan søker du?

  1. Ta kontakt med NAV  for å avklare om tilskudd til ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.
  2. Ta kontakt med en ekspert for å få mer informasjon og avtalt et møte.
  3. Fyll ut et kort søknadsskjema i Altinn.

Etter godkjenning setter eksperten i gang tiltaket.

Vil du vite mer om Ekspertbistand?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon

Kontaktbilde